Calories in Protein Cakes, Birthday Cake Thinkthin