Calories in Italian Sides Four Cheese Pasta Lipton