Calories in Extreme Edge Pre Workout, Strawberry Kiwi