Calories in Bento Sushi Sushi Donut – Combo, McEwan Sushi Donut & Bagel