Calories in Minato, Rice Cake (Azuki Daifuku) Minato

0