Calories in Miko Brand, Sweet Miso Soybean Paste Miko Brand